Bílá vločka s.r.o. - vyšší odborná zdravotní škola
Bílá vločka - vyšší odborná škola zdravotnická  -  přeskočit na navigaciDiplomovaná všeobecná sestra

Diplomovaná všeobecná sestra

Denní studium (53-41-N/11)

Pro školní rok 2015-2016 denní formu studia neotevíráme!

Kombinované studium (53-41 -N/11)

Absolventka vyššího zdravotnického vzdělání oboru diplomovaná všeobecná sestra získá vyšší odborné vzdělání. Je schopna samostatné odborné činnosti v péči o zdraví, v prevenci i v péči o nemocné. Její úloha a funkce ve společnosti vycházející z doporučení WHO zahrnuje:

Úspěšná absolventka získá vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy s možností používat titul diplomovaný specialista (DiS) za jménem.

Organizace studia

Studium je tříleté a ukončuje se absolutoriem. Organizace studia vychází z vyšší studijní úrovně žáků - absolventů středních škol. Při studiu je kladen důraz na samostatnější získávání vědomostí a dovedností, využívání informační soustavy zdravotnictví a na praktické vyučování realizované v učebnách školy i ve zdravotnických zařízeních. Součástí studia je odborná praxe žáků ve zdravotnických zařízeních vhodně rozložená do jednotlivých ročníků.

Podmínky přijetí

Do l. ročníku studijního oboru diplomovaná všeobecná sestra (dále jen DVS) mohou být přijati absolventi středních škol ukončených maturitou, kteří splňují zdravotní kritéria (s těmi jsou uchazeči o studium podrobně seznámeni v rámci přijímacího řízení).

Charakteristika vzdělávacího procesu

Předměty učebního plánu jsou rozděleny do čtyř skupin:

  1. předměty ošetřovatelské
  2. předměty základních vědních oborů
  3. předměty společenských věd
  4. předměty praktické výuky

Vzdělávací program denního studia je rozvržen do šesti období (semestrů). Studium se zakončuje absolutoriem, jehož součástí je:

Školné je u oboru DVS stanoveno na 10000,-Kč za období. (od 1.2.2013)

Do 31.1.2013 činilo školné u oboru DVS 8500,-Kč za období. (od 1.9.2008)

Při nástupu do 1. ročníku je student podrobně seznámen s Organizačním, studijním a klasifikačním řádem školy.

Student přestává být studentem školy datem absolutoria, datem uvedeným v rozhodnutí ředitele na základě doručení písemného oznámení o zanechání studia a v případě vyloučení studenta datem uvedeným v rozhodnutí ředitele.

Plán výuky oboru DVS

Plán výuky oboru DVS kombinovaný


Vyšší odborná škola zdravotnická

Bílá vločka 

Vzdělání | Možnosti | Uplatnění

 
Soukromá vyšší odborná zdravotnická škola Bílá vločka s.r.o.
Navigace 
   

Vyšší odborná škola zdravotnická Bílá vločka s.r.o., Zachariášova 3, 370 04 České Budějovice
Tel., fax. 387438733, e-mail: skola@bilavlocka.cz

Copyright © 2018 Bílá vločka s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Vytvořila internetová agentura WEBOVARESENI.CZ