Diplomovaná všeobecná sestra

Denní studium (53-41-N/11)

Kombinované studium (53-41 -N/11)

PRO ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 DENNÍ FORMU STUDIA NEOTEVÍRÁME!

Charakteristika studijního oboru

Absolventka vyššího zdravotnického vzdělání oboru diplomovaná všeobecná sestra získá vyšší odborné vzdělání. Je schopna samostatné odborné činnosti v péči o zdraví, v prevenci i v péči o nemocné. Její úloha a funkce ve společnosti vycházející z doporučení WHO zahrnuje:

 • řízení a poskytování ošetřovatelské péče
 • výuku klientů/nemocných a zdravotnického personálu
 • aktivní začlenění do zdravotnického týmu
 • rozvoj ošetřovatelské praxe, kritického myšlení a výzkumu.

Úspěšná absolventka získá vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy s možností používat titul diplomovaný specialista (DiS) za jménem.

Organizace studia

Studium je tříleté a ukončuje se absolutoriem. Organizace studia vychází z vyšší studijní úrovně žáků – absolventů středních škol. Při studiu je kladen důraz na samostatnější získávání vědomostí a dovedností, využívání informační soustavy zdravotnictví a na praktické vyučování realizované v učebnách školy i ve zdravotnických zařízeních. Součástí studia je odborná praxe žáků ve zdravotnických zařízeních vhodně rozložená do jednotlivých ročníků.

 

Podmínky přijetí

Do l. ročníku studijního oboru diplomovaná všeobecná sestra (dále jen DVS) mohou být přijati absolventi středních škol ukončených maturitou, kteří splňují zdravotní kritéria (s těmi jsou uchazeči o studium podrobně seznámeni v rámci přijímacího řízení).

Charakteristika vzdělávacího procesu

Předměty učebního plánu jsou rozděleny do čtyř skupin:

 1. předměty ošetřovatelské
 2. předměty základních vědních oborů
 3. předměty společenských věd
 4. předměty praktické výuky

Vzdělávací program denního studia je rozvržen do šesti období (semestrů). Studium se zakončuje absolutoriem, jehož součástí je:

 • obhajoba absolventské práce
 • zkouška z teorie odborných předmětů
 • zkouška z cizího jazyka

Školné je u oboru DVS stanoveno na 10000,-Kč za období. (od 1.2.2013)

Do 31.1.2013 činilo školné u oboru DVS 8500,-Kč za období. (od 1.9.2008)

Při nástupu do 1. ročníku je student podrobně seznámen s Organizačním, studijním a klasifikačním řádem školy.

Student přestává být studentem školy datem absolutoria, datem uvedeným v rozhodnutí ředitele na základě doručení písemného oznámení o zanechání studia a v případě vyloučení studenta datem uvedeným v rozhodnutí ředitele.

Plán výuky oboru DVS

Plán výuky oboru DVS kombinovaný