Diplomovaný zdravotnický záchranář

Denní studium (53-41 -N/21)

Kombinované studium (53-41 -N/21)

Charakteristika studijního oboru

Studijní obor DZZ připravuje absolventy VOŠZ pro činnost v oblasti neodkladné, anesteticko-resuscitační péče a akutního příjmu a pro činnost v jiných typech záchranných služeb souvisejících s poskytováním zdravotnické neodkladné péče. Připravuje absolventy pro řešení život zachraňujících úkonů. Získané vyšší odborné vzdělání zahrnuje všeobecné vzdělání, také v cizím (Aj,Nj) jazyce, specifické odborné vzdělání připravující absolventy pro speciální činnosti a činnosti na specializovaných pracovištích.

Organizace studia

Studium je tříleté (kombinované studium 3,5leté) a ukončuje se absolutoriem. Při studiu je kladen důraz na samostatné získávání vědomostí a dovedností. Studium je organizováno po obdobích. Součástí studia je odborná praxe studentů ve zdravotnických zařízeních a odborná soustředění s horskou a vodní záchrannou službou.

 

Podmínky přijetí

Do 1. ročníku tříletého vyššího odborného studia se přijímají uchazeči s úplným středním vzděláním nebo úplným středním odborným vzděláním, kteří splnili podmínky přijetí stanovené ředitelem školy včetně zdravotních kritérií (uchazeči o studium se s nimi seznámí v rámci přijímacích pohovorů). Během přijímacích pohovorů je uchazeč současně seznámen s povinností absolvování odborných soustředění, které jsou zařazeny do učebního plánu a jejichž charakter vyžaduje specifickou psychofyzickou zdatnost.

Na VOŠZ Bílá vločka s.r.o. jsou to následující soustředění:

  1. Letní soustředění s Horskou službou ČR (lanová technika)
  2. Zimní soustředění s Horskou službou ČR (lyžování, ošetřování a svoz raněných ve špatně přístupných podmínkách)
  3. Soustředění s Vodní záchrannou službou

 

Charakteristika vzdělávacího procesu

Výuka v jednotlivých ročnících je organizována v zimních a letních obdobích. Jednotlivá období mohou být členěna do bloků s danou náplní pro stanovené povinné, případně nepovinné vyučovací předměty. K ověření získaných znalostí studentů využívají vyučující formy stanovené klasifikačním řádem a učebním plánem (zkouška, klasifikovaný zápočet, zápočet). V průběhu studia je kladen důraz na praktickou část výuky a samostatnou práci sudenta.

Studium se ukončuje absolutoriem, jehož součástí je:

  • obhajoba absolventské práce
  • zkouška z teorie odborných předmětů
  • zkouška z cizího jazyka

Školné je u tohoto oboru stanoveno na 12500,- Kč za období (od 1.2.2013)
Do 31.1.2013 činilo školné tohoto oboru 10000,- Kč za období (od 1.9.2008)

Při nástupu do l. ročníku je student podrobně seznámen se školním a klasifikačním řádem včetně organizace studia.

Student přestává být studentem školy datem absolutoria, datem uvedeným v rozhodnutí ředitele na základě doručení písemného oznámení o zanechání studia a v případě vyloučení studenta datem uvedeným v rozhodnutí ředitele.

Plán výuky oboru DZZ

Plán výuky oboru DZZ kombinovaný