Diplomovaný zdravotnický záchranář

Denní studium (53-41 -N/21)

Kombinované studium (53-41 -N/21)

Charakteristika studijního oboru

Studijní obor DZZ připravuje absolventy VOŠZ pro činnost v oblasti neodkladné, anesteticko-resuscitační péče a akutního příjmu a pro činnost v jiných typech záchranných služeb souvisejících s poskytováním zdravotnické neodkladné péče. Připravuje absolventy pro řešení život zachraňujících úkonů. Získané vyšší odborné vzdělání zahrnuje všeobecné vzdělání, také v cizím (Aj,Nj) jazyce, specifické odborné vzdělání připravující absolventy pro speciální činnosti a činnosti na specializovaných pracovištích.

Organizace studia

Studium je tříleté (kombinované studium 3,5leté) a ukončuje se absolutoriem. Při studiu je kladen důraz na samostatné získávání vědomostí a dovedností. Studium je organizováno po obdobích. Součástí studia je odborná praxe studentů ve zdravotnických zařízeních a odborná soustředění s horskou a vodní záchrannou službou.

 

Podmínky přijetí

Tento obor z rozhodnutí ministerstva školství končí a již nelze přijímat studenty do prvního ročníku. Pokud jste neúspěšně absolvovali jinou zdravotní školu, stále je možné přijímat studenty do vyššího ročníku.

Na VOŠZ Bílá vločka s.r.o. jsou to následující soustředění:

  1. Letní soustředění s Horskou službou ČR (lanová technika)
  2. Zimní soustředění s Horskou službou ČR (lyžování, ošetřování a svoz raněných ve špatně přístupných podmínkách)
  3. Soustředění s Vodní záchrannou službou

Charakteristika vzdělávacího procesu

Výuka v jednotlivých ročnících je organizována v zimních a letních obdobích. Jednotlivá období mohou být členěna do bloků s danou náplní pro stanovené povinné, případně nepovinné vyučovací předměty. K ověření získaných znalostí studentů využívají vyučující formy stanovené klasifikačním řádem a učebním plánem (zkouška, klasifikovaný zápočet, zápočet). V průběhu studia je kladen důraz na praktickou část výuky a samostatnou práci sudenta.

Studium se ukončuje absolutoriem, jehož součástí je:

  • obhajoba absolventské práce
  • zkouška z teorie odborných předmětů
  • zkouška z cizího jazyka

Školné je stanoveno na 15 000,- Kč za období (od 1.9.2019).

Při nástupu do l. ročníku je student podrobně seznámen se školním a klasifikačním řádem včetně organizace studia.

Student přestává být studentem školy datem absolutoria, datem uvedeným v rozhodnutí ředitele na základě doručení písemného oznámení o zanechání studia a v případě vyloučení studenta datem uvedeným v rozhodnutí ředitele.

Plán výuky oboru DZZ

Plán výuky oboru DZZ kombinovaný